Selamat datang di blog zainal masri-Kumpulan makalah PQ (Pendidikan Alquran)semoga bermanfaat...AMIIN..

Kamis, 27 September 2012

MAKHARIJUL HURUF


                                              TUGAS TERSTRUKTUR

“MAKHARIJUL HURUF “

Oleh:
ZAINAL  MASRI

Dosen Pembimbing:
H. FANHAYUS ,M.Pd
Dra .FADRIATI ,M.Ag.

JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BATUSANGKAR
2012

PENDAHULUAN
Ilmu tajwid  adalah ilmu  yang mengajarkan cara bagaimana seharusnya  membunyikan atau membaca  ghuruf huruf hijaiyah ang baik  tajwid diadan sempurna .baik ketika sendirian maupun bertemu dengan huruf lain.  Tajwid  adalah membetulkan dan membaguskan bunyi bacaan al qur’an menurut aturan aturan hukumnya  yang tertentu. Aturan-aturan itu diantara lain yaitu mengenai:
1.      Hukum bacaan (cara-cara membaca)
2.      Makharijul huruf (tempat-tempat keluar huruf)
3.      Shifatil huruf (sifat-sifat huruf )
4.      Ahkamul huruf (hukum yang tertentu bagi tiap tiap huruf )
5.      Mad (ukuran bagi panjang atau pendeknya sesuatu bacaan  )
6.      Ahkamul waqauf (hukum hukum bagi penentuan berhenti  atau tersnya suatu bacaan)
Dari berbagai aturan-aturan yang telah disebutkan diatas maka pada kesempatan kali ini pemakala akan membahas mengenai Makharijul huruf (tempat-tempat keluar huruf).MAKHARIJUL HURUF DAN MAWADHI’NYA
A.    Pengertian dan Pembagian Makarijul Huruf
Makhrijul huruf menurut bahasa adalah membunyikan huruf sedangkan  menurut istilah makhrijul huruf adalah  menyebutkan atau membunyikan huruf huruf  yang ada dalam al qur’an[1] .Yang mana banyak semuanya berjumlah 19 buah, terbagi kedalam 5 Mawadhi’.Maka yang dikatakan dengan Mawadhi ialah tempat letaknya makharaj-makharaj .
1.   Maudhi’ Jauf      (مو ضع ا جو ف )
Artinya tempat makhraj yang terletak di rongga mulut .jauf artinya rongga.Mengandung satu makhraj, yang dinamakan juga dengan Makhraj-Jauf.Makhraj al-jauf (rongga mulut ) adalah tempat keluarnya huruf mad  artinya huruf-huruf panjang. yang banyaknya adalah 3.
a.       Alif(  ا) mati  yang sebelumnya berbaris fatah
Contoh :

b.      Waw(  و )mati yang sebelumnya berbaris   di depan
Contoh :

قو موا         كو نوا          قا لو       تصو مو ن                                                           
c.       Yaa mati (ي) sebelumnya  berbaris dibawah (kasrah)
Contoh :                     اَ لَّذ ِيْ             

2.      Maudhi’ Halq          (مو ضع ا لحلق )
Artinya tempat makhraj yang terletak di rekungan. halq artinya rekungan. Huruf hurufnya yaitu  :
خ  غ ح ع ه ء     
    Maudi’halq mengandung tiga makhraj, yang dinamakan dengan:
a.    Aqshal-Halq  artinya pangkal rengkungan
  Makhraj aqshal halq (pangkal rekungan ) adalah tepat keluarnya           2  macam huruf  yaitu Hamzah  dan Ha  besar
  Misalnya :
ا نهم    ا كلها   هدا                                  
b.    Washthal-Halq artinya pertengahan rengkungan adalah tempat keluarnya dua macam huruf pula  yaitu “Ain dan Ha 
Misalnya :
 عنهم               محيطا   محشر                   
           عَلَقٍ              عَلَّمَ                يَعْلَم
c.    Adnal-Halq artinya ujung Rekungan. Adalah tempat keluarnya dua macam huruf juga  yaitu ghain dan kha
Misalnya:
                 غير هم    من غل    ا خبا ر      خَلَقَ                                                   
3.      Maudhi’ lisan ( مو ضع اللسا ن )
  Artinya tempat makhraj yang terletak di lidah lisan artinya lidah.       Mengandung 10 MAKHRAJ, yang dinamakan dengan:
a.    Pangkal lidah dengan langit-langit adalah tempat keluarnya satu       huruf yaitu Qaf                  (ق)  
Misal:
قا تل        مقربو ن         متقين  
          
ا قر         خلق                   
b.    Dimuka pangal lidah dengan langit-langit sedikit adalah tempat       keluarnya satu huruf yaitu Kaf (ك)
              Misal
        ر بك               الا كر م      

ايا ك        لكم         ا كبر          

c.       Ditengah lidah dengan lngit-langit adalah keluar dari pada tiga huruf yaitu:   Jim, Syim, dan Yaa
Misal :
                                              ج       :       جها  ر            جاهد
                       
                                    ش   :     من الشيطان        شقا وة 
                                                                          ي             :      ا يا ي     يايه               

d.      Tepi lidah dengan geraham kiri atau kanan adalah keluar dari padanya satu huruf yaitu:   Dhad      (ض)
Misal  :
ضرا ر                                             
e.    Kepala lidah adalah keluar daripadanya satu huruf yaitu Lam (.ل.)
  Misal:                                                 
لاا له الاالله                           
f.  Dimuka kepala lidah sedikit .Keluar daripadanya satu huruf yaitu        Nun (ن)
Misal  :
ا نا        منهم                                       
g.    Didekat makhraj (Nun) adalah keluar daripadanya satu huruf    yaitu: RA (ر.)
Misal:
ر جا ل              
h.      Ujung lidah dengan urat gigi yang diatas adalah keluar daripada tiga huruf Ta, Dal dan Tha
Misal :
ت :  تكو   ن   متقو ن
   
                                                                            ر شد ا                 :    د  

ط:    طا لوت   طو  ب
                                                              
i.      Ujung lidah dengan papan rat gigi yang diatas adalah keluar daripadanya tiga huruf Zai, Sin, dan Shad
Contoh :                                       
                                                                     ز بو را     ر زا        :   ز
                                                                                          با سم  سو ا ه   اسحق    :      س   
صر اط   صو را                                 : ص                     
      
j.      Ujung lidah dengan ujung gigi yang diatas adalah keluar dari tiga huruf yaitu: Tsa, Dzal dan Zha
Contoh :
         ثل ثة       ثقيلة
   
   ذ ليل        ذ را ع  

   ظا لمون       الا ظله


4.      Maudhi ’Syafatain ( مو ضع الشفتين )
Artinya tempat makhraj ag terletak di dua bibir  syafatain artinya dua bibir. Mengandung 4 (empat) makhraj yang dinamakan dengan:
a.       Dua perut lidah sebelah keluar
Keluar dari padanya satu huruf, yaitu : Mim (    م)
contohnya:
مما ملكت       من مثله 
عَلَّمَ  بِا لْقَلَمْ
مَا لَمْ  يَعْلَمْ
b.         Dua perut  bibir sebelah kedalam, keluar dari padanya satu (1) huruf yaitu Ba (ب)
contohnya :
رَ بِّكَ           
        با ب        ا بو ا ب
c.       Perut bibir yang dibawah dengan ujung gigi yang diatas  .keluar padanya satu  huruf yaitu fa (ف)
contohnya :
            فَاا فْعَلُوْا                            كَا ِفرُ وْ ن                        فتر ضى

            فاا فعلوا     كفا ية                    
d.      Antara dua  bibir . keluar padanya satu huruf  yaitu  Waw (و) , yang tidak huruf  mad
Contohnya :
          وَوَا عَدْ نَا     وَ رَ بُّكَ
                 و و فيت 
           ووا عد نا         لو ا مة
5.       Maudhi’ Khaisyum ( مو ضع ا لخيشو م )
Tempat makhraj yang terletak dipangkal hidung khaisum artinya pangkal hidung. Keluar dari padanya  segala bunyi  dengung (ghunnah)
Misalnya pada waktu huruf nun dan mim ketika bertasydid  atau ketika ikhfa  .Al Khaisyum ( pangkal hidung ) yang sebenarnya bukanlah tempat keluar  huruf ,hanya karena dengung itu ada  hubungannnya dengan huruf .maka ia disebut juga makhraj . hars diketahui bahwa  yang sesungguhnya semua huruf  tidak boleh dikeluarkan melalui hidung [2] .
Contohnya : 
اَ مَّا   لَمَّا   اَ نَّا
مِنْ بَيْنَهُمْ
اُ مْ بِئُهُمْ 
      
B.     Alquran tentang Membaca dan Menulis
Q.S Al-‘Alaq : 1-5

ù&tø%$# ÉOó$$Î/ y7În/u Ï%©!$# t,n=y{ ÇÊÈ   t,n=y{ z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ   ù&tø%$# y7š/uur ãPtø.F{$# ÇÌÈ   Ï%©!$# zO¯=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ   zO¯=tæ z`»|¡SM}$# $tB óOs9 ÷Ls>÷ètƒ ÇÎÈ  
Artinya :
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589],
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
 Maksudnya ayat diatas adalah : Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.Dalam  makalah ini kami juga   membahas tentang ayat al qur’an tentang perintah membaca dan menulis kami mengambil surat al alaq 1-5 .
Membaca adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan baik secara etimologi berupa membaca huruf huruf yang tertulis dalam buku buku  maupun terminologi  yaitu membaca  dalam artian yang luas .
Perintah  membaca terdapat pada robbuka al akram ayat ini memberikan dorongan  kepaa manusia untuk selalu  meningkatkan minat baca .Dengan ayat  yang terdapat dalam QS al Alaq terbuktilah tentang tinggginya nilai baca,menulis  dan berilmu pengetahuan.Andaikata tidak karena kalam niscaya  banyak ilmu pengetahuan yang tidak  terpelihara dengan baik .   
Disana kami juga akan menklasifikasikan mana yang termasuk huruf huruf  Al Khaisum ,Al Jauf,Al Lisan , Al Halq ,Asy Syafatain  .dalam menulis ayat ayat al qur’an dibutuhkan kemahiran dan memiliki jiwa kesenian yang tinggi   .
Misalnya :
 ا    ت ر                          :                                                     اتر
ا ك  ب ر                          :                                                    اكبر

Jadi cara menulis yang benar agar menciptakan suatu tuisan bahasa arab yang bagus yaitu dengan cara memahami dan memiliki jiwa seni  terutama dalam menulis bahasa arab .[3]

PENUTUP
Kesimpulan
Makhrijul huruf menurut bahasa adalah membunyikan huruf sedangkan  menurut istilah makhrijul huruf adalah  menyebutkan atau membunyikan huruf huruf  yang ada dalam al qur’an .Yang mana banyak semuanya berjumlah 19 buah, terbagi kedalam 5 Mawadhi’.Maka yang dikatakan dengan Mawadhi ialah tempat letaknya makharaj-makharaj .
1.   Maudhi’ Jauf      (مو ضع ا جو ف ) artinya tempat makhraj yang terletak di rongga mulut .jauf artinya rongga.
2.     Maudhi’ Halq          (مو ضع ا لحلق )
3.    Maudhi’ lisan ( مو ضع اللسا ن )
4.    Maudhi’syafatain ( مو ضع الشفتين ) artinya tempat makhraj yg terletak di dua bibir  syafatain artinya dua bibir. Mengandung 4 (empat) makhraj yang dinamakan dengan:
5.  Maudhi’ khaisyum ( مو ضع ا لخيشو م )
Alquran tentang Membaca dan Menulis (Q.S Al-‘Alaq : 1-5).  Dimana nantinya diminta kepada peserta didik untuk menglasifikasikan termasuk pada lisan,syafatain ,khaisum ,jauf ata halq.


DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ustaz Ismail  Tekan ,2006,Tajwid Al Qur’anul Karim ,Jakarta :PT Pustaka Al Husna Baru
A.Munir,  Dkk,1994,Ilmu Tajwid Dan Seni Baca Al Qur’an ,Jakarta :PT Rineka Cipta
Abdullah Asy’ari,Pelajaran Tajwid ,Surabaya :Apolo
[1]    A.Munir dkk,Ilmu Tajwid Dan Seni Baca Al Qur’an (Jakarta :PT Rineka Cipta,1994)     hal 10.

      [2] Ismail  Tekan , Tajwid Al Qur’anul Karim ,(Jakarta :PT Pustaka Al Husna Baru ,2006) hal .21-39

[3]   Mahmud Yunus ,Tafsir  Qur’anul Karim (Jakarta,PT : Hidayah Karya Agung ,2004 ) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar